Älmhult

Ett starkt näringsliv

En gemensam röst

Programråd för el, energi och industriprogrammen

Framtidskoll för årskurs 9 Ett lyckat digitalt event med flera olika teman relevanta för årskurs 9. Varje klass detog i det digitala mötet. Växande Älmhult och medlemsföretaget Alfings deltog och presenterade företaget och ett antal olika arbetsroller och uppgifter man kan ha i detta företag. Flera personer presenterade även sig själva och sin resa från studiertill arbete. Liknade upplägg som detta skulle kunna genomföras vid fler tillfällen och med fler företag i den mån det inte går att genomföra studiebesök på företagen eller besök av företagen i klassrummet.
Publicerad 14 December 2020 kl 15:23
Toughest 2021 Ett avstämningsmöte med resonemang om vilka möjligheter och under vilka förutsättningar det skulle kunna gå att genomföra ett Toughest-evenemang under 2021 och hur företagen skulle kuna vara involverade.
Publicerad 7 December 2020 kl 15:35
Styrelsemöte Växande Älmhult Växande Älmhult hade styrelsemöte där bl.a. diskussioner kring aktivitetsplan för 2021 samt kandidater till årets utvecklingspris var på agendan.
Publicerad 18 November 2020 kl 14:41
Planeringsmöte inför företagargalan Ett av flera kortare avstämningsmöten för att lägga upp planen för hur företagargalan kan genomföras i dessa tider.
Publicerad 27 October 2020 kl 15:06
Programråd Handelsprogrammet Ett möte med bra diskussioner bl.a. kring betygsättning samt att det är få elever som söker utbildningen. Ca fem handelsföretag deltog och någon handlare lovade även vara med när skolan informerar om Handelsprogrammet. Det var även diskussioner om andra sätt att nå ut med information om programmet samt om ökad kommunikation för att försöka involvera handeln i elevernas specialarbeten. Ett annat bekymmer som diskuterades var snatterier från ungdomar och att Polisen tillsammans med handlare skulle kunna informera om problem och konsekvenser ute på skolorna.
Publicerad 15 October 2020 kl 13:54
Programråd bygg- och anläggningsprogrammet Sammankallande lärare till programrådet var nöjd med mötet. Det blev bl.a. en diskussion om antalet elever på programmet. Denna gång var det företag representerade från anläggning maskin, anläggning och träyrkena. Programmet vill gärna få med fler företag på mötena som de har elever hos samt från andra ytkeskategorier som berg, undertak, ventilation och plattsättare. Det behövs fler yrken/företag som deltar för att de ska få en naturlig inblick i utbildningen och för att kunna bredda yrkesinriktningarna och locka fler elever.
Publicerad 15 October 2020 kl 13:41
Styrelsemöte Växande Älmhult Växande Älmhult hade styrelsemöte där det bl.a. togs beslut att sänka serviceavgiften för 2021 utifrån rådande förutsättningar när mindre fysiska företagsaktiviteter kan genomföras och Växande Älmhults verksamhet i viss mån begränsas.
Publicerad 14 October 2020 kl 14:33
Programråd för vård- och omsorgsprogrammet Programrådet genomfördes med bl.a. diskussioner om ny läroplan samt hur utbildning och APL skulle genomföras nu under pandemin. Achima och Helsa var som företag inbjudna till programrådet.
Publicerad 8 October 2020 kl 13:16
Programråd teknikprogrammet Idag var det dags för programråd för teknikprogrammet. Programråden är en möjlig arena att diskutera utbildning och kompetenfrågor direkt mellan företagare, politiker och lärar och rektorer på gymnasiet. Växande Älmhult är med och försöker uppmuntra företag att delta och så att upplägget för programråden blir så givande som möjligt. Respresenterade företag denna gång var Stena Aluminium, Invacare, Ikea Industry och Alfing. Representant från Teknikcollage Kronberg deltog också. På mötet nämndes bl.a. att gymnasiearbeten som görs i samarbete med företag ofta blir de allra bästa och företag som har idéer på gymnasiearbeten får gärna förmedla dessa. Det är även viktigt att elever...
Publicerad 1 October 2020 kl 12:31
Fokusgrupp inför nya servicecentret Idag träffade representanter från näringslivet och bland annat flera från Växande Älmhults styrelse kommunchef, näringslivsutvecklare och servicechef på kommunen för att bidra till bästa möjliga start för det nya servicecentret. Det var workshop med frågor kring vad som görs bra idag och som kommunen ska fortsätta med och vad som kan förbättras. Det var god diskussion och många frågor lyftes. Kommunen är lyhörd och vill ha in synpunkter för att kunna förbättra sig. Det genomförs ett par fokusgruppsmöten till med en bredd av företagare och Växande Älmhult kommer uppmuntra sina medlemmar som eventuellt inte deltagit att bidra med synpunkter separat.
Publicerad 29 September 2020 kl 16:23
Möte upphandlingschef Denna dag träffade Växande Älmhult kommunens upphandlingschef som en del i att följa upp och försöka förbättra företagsklimatet. Upphandling är en del i företagsenkäten som får lågt betyg och det finns saker att göra för att förbättra dialog och förståelse för såväl företagare och handläggare på upphandlingsenheten. Det var en konstruktiv diskussion där vi tittade på möjligheten för årliga möten där upphandlingar presenteras för företag som kan vara aktuella att delta. Kommunen planerar utbildningar för de företag som aldrig varit med i en upphandling. Det görs även förbättringar av hemsida och det planeras för checklistor som ska minska risken att anbud...
Publicerad 24 September 2020 kl 09:14
Jobb till ensamkommande flyktingar Idag träffade Växande Älmhult kommunens arbetsmarknadsenhet och Röda korset på ett kort möte för att spåna idéer för att få jobb till duktiga ensamkommande flyktingar som riskerar utvisning.
Publicerad 21 September 2020 kl 12:29
Uppdaterad hemsida Växande Älmhults hemsida har uppdaterats för att bättre kunna spegla vad som händer i löpande notiser och för att tydligare kunna visa upp kommande aktiviteter i en ny kalenderfunktion.
Publicerad 18 September 2020 kl 12:22
Utställningen Microsculpture invidg! Nu är utställningen Microsculpture från naturhistoriska riksmuséet invigd på Älmhults Handelsplats med fascinerade bilder på insekter i stort format. Det finns även en kreativ verkstad där skolelever kan väcka intresset ytterligare för teknik och naturvetenskap. När tiderna är lite mer som vanligt planeras även studiebesök på näringslivets företag i samband med besök på utställningen. Öppettider för allmänheten är: Måndag kl 15-19 Tisdag kl 10-19 Onsdag kl 15-20 Fredag kl 12-19 Lördag kl 10-19 Söndag kl 10-19
Publicerad 12 September 2020 kl 13:20
Yrkeshögskoleutbildning i Älmhult Växande Älmhult har på önskemål från medlemsföretag inom industrin och i dialog med skolorganisationen under en längre tid drivit på för att försöka få till stånd en yrkeshögskoleutbildning i Älmhult. Nu före sommaren har ett antal företag aktivt tillsammans med rektor från vuxenutbildningen och samarbete med YH-verksamhet i Skåne börjat på en ansökan som kommer skickas in nu i september. Mer information kommer och om ansökan beviljas skulle utbildningen ev. kunna påbörjas i Älmhult hösten 2021.
Publicerad 3 September 2020 kl 07:03
Växande Älmhult möter lokala politiker Växande Älmhult möter varje år lokala politiker för att diskutera aktuella näringslivsfrågor. Denna gång diskuterades företagsklimatet, näringslivets synpunkter på den fördjupade översiktsplanen, färdig mark för verksamheter, politikernas tankar om kommunens näringslivsarbete m.m. Det var en god dialog på mötet.
Publicerad 25 August 2020 kl 15:00
Möte med näringslivsutvecklaren Idag var det möte med kommunens näringslivsutvecklare Maria Kristiansson för att föra fram och diskutera inkomna synpunkter från näringslivet kring exempelvis handläggning, bemötande, service eller andra frågor. Det är en viktig del i Växande Älmhults uppdrag att fånga in och föra fram medlemmars åsikter såväl positiva som negativa för att kommunen ska kunna fortsätta utveckla och förbättra sitt arbete i förhållande till företagande och näringsliv.
Publicerad 13 August 2020 kl 10:00
PRAO genomförs inte under ht 2020 Med hänsyn till Covid19 kommer inte prao genomföras ute på företagen under höstterminen. Skolan diskuterar andra alternativa lösningar för att eleverna ändå ska få en viss koppling till näringsliv och företagande.
Publicerad 10 September 2020 kl 13:13
Årsplan för grundläggande aktiviteter inom skola-näringsliv Ett av våra mål inom detta område vara att under 2019-2020 ta fram en årsplan för grundläggande aktiviteter inom skola-näringsliv. Det målet är uppnått och underlag är utskickat företag och förankrat med skolorganisationen för att kunna börja användas nu under läsåret 2020-2021. Lägger länkar till dokument nedan. Prao Programråd Praktik APL (Arbetsplatsplacerat lärande) Länk till kommunen hemsida om skola-näringsliv
Publicerad 5 August 2020 kl 12:34
Ansökan om YH-utbildning Under maj och juni har Växande Älmhult medverkat till att samla intresserade företag till möte för att se om det är möjligt att göra en ansökan om en YH-utbildning i Älmhult som är anpassad till företagens behov. Företagen bestämde sig för att medverka i ansökan och fortsätter arbetet under sommar och början av hösten.
Publicerad 17 June 2020 kl 12:09
Skrivelse till Länstyrelsen En av våra medlemmar har haft bekymmer att få tillstånd att synas med skyltar längs väg 23. Då det är en viktig fråga för många företagare att kunna synas där det behövs för att locka kunder har Växande Älmhult visat sitt stöd genom att lämna in en egen skrivelse som komplement till den nya skyltansökan. Det är viktigt att synas oavsett om företaget i tätort eller ute på landsbygden.
Publicerad 11 June 2020 kl 08:25
Styrelsemöte Växande Älmhult
Publicerad 10 June 2020 kl 07:44
Skola-näringsliv Växande Älmhult hade ett digitalt möte med utbildningsnämndens ordförande för att stämma av status på samarbetet kring aktuella frågor inom skola och näringsliv.
Publicerad 3 June 2020 kl 12:23
Föreläsning - Digital marknadsföring i svåra tider Växande Älmhult arrangerade en coronaanpassad digital föreläsning i samarbete med medlemsföretaget Smålandsposten om det aktuella ämnet digital marknadsföring.
Publicerad 3 June 2020 kl 12:05
Den årliga företagsenkäten Svenskt näringsliv skickar ju varje år ut en enkät till ett antal företag i varje kommun som syftar till att spegla företagsklimatet. Växande Älmhult har gjort en liten analys av resultatet i årets enkät som ni kan läsa mer om här .
Publicerad 28 May 2020 kl 16:36
Kompetensförsörjningsprojekt Växande Älmhult har deltagit på ett par möten under våren med koppling till den utställning microsculpture som naturhistoriska riksmuséet ska ha på Älmhults Handelsplats och det kompetensförsörjningsprojekt som kopplas till denna utställning för att inspirera elever inom teknik och naturvetenskap. Växande Älmhult är med främst för att vara en länk mot näringslivet då det är intresse av att samarbete med företag om företagsbesök för elever som även besöker utställningen.
Publicerad 27 May 2020 kl 12:00
Protokoll från föreningsstämma 2020 Här bifogas ett justerat protokoll från föreningens årsstämma. Klicka här!
Publicerad 19 May 2020 kl 12:51
Styrelsemöte Växande Älmhult
Publicerad 13 May 2020 kl 07:42
Varför ska du vara medlem? Ett nytt infoblad om varför du bör vara medlem i Växande Älmhult har tagits fram. Läs här !
Publicerad 10 May 2020 kl 13:53
Föreningsstämma Växande Älmhult Stämman genomfördes på Möckelsnäs Herrgård efter framflyttat datum och med hänsyn till Covid19 deltog även några digitalt via Teams
Publicerad 29 April 2020 kl 07:38
Företagsmingel Växande Älmhult planerade för en intressant mingelkväll för företagare med bl.a. Nibes VD som gästföreläsare. Kvällen ställdes in med hänsyn till Covid19 men kommer förhoppningsvis kunna genomföras senare.
Publicerad 16 April 2020 kl 12:19
Strategisk agenda och prioriterade åtgärder Varje år uppdaterar Växande Älmhult sin strategiska agenda och prioriterade åtgärder som ger en översikt över fokusfrågor under det aktuella året. Läs mer om prioriteringarna 2020 här
Publicerad 10 April 2020 kl 13:48
Åtgärder med koppling till Corona Växande Älmhult tillsammans med Handelsplats Älmhult, LRF och Nyföretagarcentrum träffades för att diskutera situationen med Corona och hur näringslivet påverkas och vilka åtgärder som är möjliga.
Publicerad 6 April 2020 kl 11:48
Näringslivsfrukost på NATEK Växande Älmhult stod som arrangör för denna näringslivsfrukost som tyvärr fick ställas in med hänsyn till Covid19 och de offentliga och företagsinterna restriktioner som var aktuella vid tillfället
Publicerad 26 March 2020 kl 11:56
UF-mässa Växande Älmhult deltog i juryn i kategorin årets hantverkare. Det blev ingen mässa/utställning detta år p.g.a. Covid19 men juryarbetet och presentationer från UF-företagen kunde genomföras digitalt.
Publicerad 19 March 2020 kl 11:37
Styrelsemöte Växande Älmhult
Publicerad 26 February 2020 kl 07:34
Företagssafari Växande Älmhult genomförde en företagssafari för elever i åk 8 i samarbete med medlemsföretagen Alfing, Texo, Ikea Industry och NYBE samt med skolans personal. Över 250 elever fick under förmiddagen möjlighet att se verksamheten på två olika företag. Några lärare följde med eleverna och kan förhoppningsvis få inspiration att ta med sig lite från företagsbesöket in i den vanliga undervisningen i klassrummet. Någon politiker deltog också i företagsbesöken.
Publicerad 13 February 2020 kl 09:01
Kommunens budgetkickoff Kommunen höll för andra året en offentlig budgetkickoff både internt för kommunens chefer och personal men även för företag och näringslivsrepresentanter. Det är ett bra initiativ där kommunen öppet visar upp och beskriver planer, möjligheter och utmaningar under året. Det var även inspirerande föreläsare kring statistik och möjligheter till utveckling för en kommun som Älmhult.
Publicerad 5 February 2020 kl 11:31
Möte skola-näringsliv Växande Älmhult träffade Samuel med en strategisk roll i skolorganisationen för att diskutera prioriteringar i samarbetet mellan skola och näringsliv såsom årscykel för grundläggande aktiviteter, möjlig YH-utbildning m.m.
Publicerad 4 February 2020 kl 09:13
Företagargala 2020 En lyckad företagargala ägde rum i Balders hages lokaler i Häradsbäck. Växande Älmhult delade ut årets utvecklingspris till företaget NATEK
Publicerad 30 January 2020 kl 08:56
Möte kring färdig mark En fråga som Växande Älmhult driver aktivt handlar om att det ska finnas färdig mark för företag och industrier som vill expandera eller som vill nyetablera sig i Älmhult. Detta möte var en avstämning för att få status från kommunen i hur arbetet går framåt, när i tiden det ska finnas färdig mark som går att marknadsföra tydligt med priser. Mötet var en del i det fortsatta påverkansarbetet i denna fråga.
Publicerad 27 January 2020 kl 08:49
Styrelsemöte Växande Älmhult
Publicerad 21 January 2020 kl 07:33
Dialogmöte om företagsklimatet Vi rivstartade året med att diskutera en av de viktigaste frågorna, d.v.s. företagsklimatet i Älmhult och vilka frågor det finns att jobba med för utveckling och förbättring. Växande Älmhults styrelse deltog i mötet tillsammans med Ulrica Bennesved på Svenskt Näringsliv i Kronoberg och Älmhults lokala politiker samt kommunchef och näringslivsutvecklare. Det finns viktiga frågor att jobba med men det är också ett antal viktiga åtgärder som är påbörjade i den kommunala verksamheten där det är en viss genomförandetid så att det kanske inte kommer märkas så mycket förrän mot slutet av 2020.
Publicerad 9 January 2020 kl 07:20

Växande Älmhult
Box 27

343 21 Älmhult 
Epost

© 2014 Växande Älmhult, producerad av Kaxig AB

OK